Zakole Bugu Kamieńczyk
Łabędzie
Pascal ugotował
Wywłoka - spływ Bugiem
Muzeum w Kamieńczyku
Ugoszcz, mostek
Struga, survival
Jedynką po Liwcu i Bugu
Ugoszcz, bobrza tama
Poranek nad Bugiem
Pascal nie gotuje ale... szaleje. Offroad nad Liwcem
Nad Bugiem - piękne Mazowsze

Regulamin wypożyczania sprzętu

Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni "kamyk-kajaki.pl" jest jej własnością.

Wypożyczalnia kamyk-kajaki.pl nie jest organizatorem spływów, jedynie udostępnia sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność przez uczestników.

Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.  podanym w załączniku. Odpłatność musi być dokonana przed spływem, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport etc.) oraz podpisaniu zobowiązania odpowiedzialności materialnej.

W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Osoby niepełnoletnie  mogą korzystać ze sprzętu tylko będąc pod opieką osób dorosłych, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie oraz ewentualne wyrządzone szkody.

Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym. Sprzęt powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia naliczy dodatkową opłatę w wysokości dobowej należności za każdy dzień opóźnienia.

Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania. Koszty napraw wynikające z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu  ponosi wypożyczający.

Wypożyczalnia kamyk-kajaki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników na spływie oraz za szkody wyrządzone przez nich na rzecz innych osób lub firm. Również w przypadku nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci wypożyczającego wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie.

Kamyk-kajaki.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie rzeczy oraz pojazdy, a w szczególności za kradzieże, dewastacje oraz uszkodzenia wywołane siłami natury.

 

Osoby nie przestrzegające regulaminu zobowiązane będą do zwrotu sprzętu, bez prawa do zwrotu pieniędzy. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.